TOPOROWSKI, JAN                                     ISSN: 0186-2901